วัยรุ่นด้านสังคม

พัฒนาการของวัยรุ่นด้านสังคม อีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

วัยรุ่นด้านสังคม‘วัยรุ่น’ คือ อีกช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการความเข้าใจ เพราะมีการเจริญเติบโต ทั้งทางชีวะ , สรีระ และจิตวิทยา จัดเป็นวัยที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวในหลายๆ ด้าน สรุปแล้วอาชีพ ‘วัยรุ่น’ จัดเป็นการเร่งรัดในทุกๆด้าน เมื่อลูกเข้าสู่วัยนี้ มีพ่อ-แม่ของวัยรุ่นจำนวนไม่น้อย ซึ่งอาจสับสนวุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนี้ หากแต่ ญ ขณะเดียวกัน ก็มีวัยรุ่นอีกจำนวนมาก สามารถผ่านพ้นระยะของวัยนี้ไปได้โดยปราศจากปัญหาแต่อย่างใด

พัฒนาการของวัยรุ่นด้านสังคม อีกหนึ่งสิ่งคุณพ่อ คุณแม่ ต้องมีความเข้าใจ

วัยรุ่นด้านสังคม

ทฤษฎีด้านสังคมของวัยรุ่น คือ ต้องการมีเอกลักษณ์ประจำตัว โดยวัยนี้เป็นวัยที่ต้องพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง ต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สำหรับสังคมอันมีความยิ่งใหญ่มากที่สุด ก็คือ สังคมกลุ่มเพื่อน โดยวัยรุ่นจะยึดแบบจากกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลผู้ยึดถือเป็น Idol อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ได้อย่างร้ายแรง

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

‘วัยรุ่น’ ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรวมทั้งสังคมรอบๆตัว ชอบรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน มีการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันเมื่ออยู่ในกลุ่ม สำหรับกลุ่มเพื่อนสนิท จะเข้ามาสร้างผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติ , ความสนใจ รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่น โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่ มักยึดถือความคิดว่าความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ไม่มีความสำคัญเท่ากับความคิดของเพื่อน และต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับกลุ่มเพื่อนอีกด้วย

ปัญหาหลักทางด้านสังคมของวัยรุ่น

ส่วนใหญ่แล้วจะปัญหาจะเกิดมาจากการขัดแย้งภายในครอบครัว วัยรุ่นส่วนใหญ่ มักจะคิดว่าผู้ใหญ่มีความเห็นแตกต่างจากตนเอง ซึ่งเป็นความคิดโบราณ ล้าสมัย ไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่ของตน โดยวัยรุ่นไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ผู้ใหญ่ตำหนิ หรือสิ่งที่ตนเองและกลุ่มเพื่อนยึดถือว่าถูกต้อง นอกจากนี้จากการวัยรุ่นมักเกิดอารมณ์รุนแรง , มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก็จะส่งผลก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลในครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นวัยรุ่นจึงมักรวมตัวอยู่กับกลุ่มเพื่อนสนิท ที่วัยรุ่นคิดว่ามีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง เกิดความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยกัน และไม่ชอบอยู่บ้าน เพราะบุคคลในครอบครัวไม่เข้าใจ อยู่ไปไม่มีความสุข เกิดความรู้สึกร้อนรุ่ม

ข้อแนะนำในการเข้าใจในพัฒนาการของวัยรุ่น

สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการ รวมทั้งผลักดันในการปรับตัวของวัยรุ่นให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้เป็นผู้ปกครอง พ่อ , แม่ , อาจารย์ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ควรร่วมมือ-ร่วมใจ มีความเข้าใจในวัยนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลให้วัยรุ่นไทยมีพัฒนาการเป็นไปตามระบบ มีการปรับตัวที่ดี ให้พวกเขา ใช้ชีวิตในวัยรุ่นได้อย่างดี ตลอดจนพร้อมจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต