ปัญหาสังคม

ประเภทของปัญหาสังคมมีอะไรบ้าง มาดูกัน ?

‘ปัญหาสังคม’ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในสังคม ทางสังคมเองก็็็เล็งเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหา นี้ให้ดีขึ้น โดยการศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะทำให้ผู้ดำเนินงานได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาสังคม เพื่อจะได้ระดมสมองช่วยกันหาทางป้องกันรวมทั้งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

สาเหตุที่ทำให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้น

‘ปัญหาสังคม’ สามารถเกิดได้จากสาเหตุต่างๆมากมาย เช่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในทางเลวร้าย ที่ผู้คนในสังคมยอมรับไม่ได้ โดยอาจเกิดจากความบกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรืออาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติก็ได้ เช่น ความแห้งแล้ง , น้ำท่วม , โรงงานปล่อยมลพิษ เป็นต้น

ปัญหาสังคม
ปัญหาสังคม ในปัจจุบัน
  1. ปัญหายาเสพติด

ระบาดหนักโดยเฉพาะในหมู่เยาวชน และสารเสพติดที่ระบาดมากในประเทศไทย เช่น ฝิ่น , กัญชา , เฮโรอีน  , น้ำท่อม และยาบ้า ! ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่า จะมีการขยายตัวมากขึ้นอีกด้วย เพราะมีการลักลอบนำเข้ามายังบริเวณชายแดนจากภาคใต้ – ภาคเหนือของประเทศไทย

  1. ปัญหาเด็กเยาวชน

ปัญหาเด็ก – เยาวชนในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก อีกทั้งยังมีความหลากหลาย เช่น เยาวชนหลงมอมเมาในยาเสพติด , เด็กเร่ร่อนไร้บ้าน , เด็กมั่วสุมตามสถานบันเทิง เป็นต้น

  1. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งฝังรากลึกสุดหยั่งในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ยิ่งนับวันๆ ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาคอร์รัปชั่นทำให้ประเทศไทย ต้องสูญเสียงบประมาณขนานใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง

  1. 4. ปัญหาความยากจน

เกิดมาจากสภาพการดำรงชีวิตของบุคคล ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงไม่อาจหาสิ่งที่มีความจำเป็นมาตอบสนองความต้องการทางร่างกาย และจิตใจได้อย่างเพียงพอ โดยความยากจนก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละสังคม

แนวทางการป้องกันปัญหาสังคมไทย

ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาสังคมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ที่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด รวมทั้งต้องพัฒนาก่อนสถาบันอื่นๆ เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงต้องสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่เด็ก เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ , ขยัน , ตั้งใจศึกษา รวมทั้งต้องรู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เพราะฉะนั้นทางภาครัฐจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคคลให้มี คุณธรรม , จริยธรรม พร้อมดำเนินชีวิตในหนทางแห่งจริยธรรม และคุณธรรม สำหรับระดับความรุนแรงในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาในหลายๆระดับ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆตามได้กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่มักจะมาเน้นในเรื่องของปัญหาอาชญากรรม , ปัญหาล่วงละเมิดต่างๆ , ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนต้องพยายามหาทางแก้ไขจากปลายเหตุ ส่วนปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น  ปัญหาสิทธิส่วนบุคคล , ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเครียดเป็นอย่างสูง ก็ควรได้รับการแก้ปัญหาจากทางภาครัฐอย่างเร่งด่วน